Polemos objavljuje izvorne znanstvene, stručne, pregledne i ostale teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz sociologije, vojnih znanosti, politologije, filozofije, psihologije, o svim pitanjima djelovanja rata na društvo i ljude, odnosa vojske i društva, sigurnosnih i obrambenih studija te hrvatske vojne i ratne povijesti, kao i prikaze hrvatskih i stranih knjiga i časopisa na bliske ili srodne teme. Časopis objavljuje i druge vrste priloga iz spomenutih područja i tema (prethodna priopćenja, prijevodi, osvrti, obavijesti i dr.). Časopis objavljuje samo prethodno neobjavljene radove. Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak dvostruke anonimne recenzije. Uredništvo pri odabiru recenzenata posebnu pažnju posvećuje izbjegavanju sukoba interesa. O rezultatima recenziranja autori će biti izviješteni u roku od najviše šest tjedana nakon primitka priloga. Pripadnici Oružanih snaga i drugih sigurnosnih organizacija i institucija te državne uprave Republike Hrvatske objavljuju radove u skladu sa zakonom i posebnim propisima. Uredništvo podrazumijeva da su autori ovlašteni i slobodni da daju priloge te da autori navedeni na rukopisu imaju isključiva autorska prava.

Etička načela u procesu objavljivanja

U procesu objavljivanja uredništvo se vodi međunarodno prihvaćenim standardima etičnosti koji se odnose na sve aktere u procesu objavljivanja (autori, urednici, recenzenti i izdavači) navedenim u: Committee on Publication Ethics’s (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors i The Publishing Ethics Resource Kit (PERK).

Oprema radova

Radove treba poslati elektronskom poštom ili na disketi odnosno CD-u, na adresu elektronske pošte: polemos@ffzg.hr ili na adresu elektronske pošte glavnog i odgovornog ili izvršnog urednika, odnosno na poštansku adresu: Polemos, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb. Tekstualni prilozi trebaju biti izrađeni u programu Word (*.doc) na platformi Windows 2000, XP ili ranijim inačicama. Ako tekstualni prilog nije izvorno obrađen u Wordu, potrebno ga je prije slanja Uredništvu spremiti u formatu Rich Text (*.rtf).

Jednostavniji grafički prilozi kao tablice i grafikoni mogu biti izrađeni u Wordu ili preuzeti iz Excela. Složeniji slikovni prilozi (fotografije, crteži, skice, zemljopisne karte i dr.) mogu biti izrađeni odnosno obrađeni u nekom od grafičkih programa (Corel Draw, Adobe Photoshop itsl.) te spremljeni u standardnim formatima (*.cdr, *.tiff, *.jpg itd.), a mogu biti predani i otisnuti na papiru (najveći format A4 odnosno 297 x 210 mm). Samo karte, sheme, planovi i skice (npr. rasporeda ili djelovanja vojnih postrojbi) mogu biti izrađeni i u boji, ukoliko je to radi preglednosti neophodno. U tekstu valja jasno označiti mjesto pojedinog grafičkog priloga. Svi grafički prilozi trebaju biti proviđeni naznakom vrela i copyrighta.

Radu treba biti priložen sažetak na hrvatskom i na jednom stranom jeziku (engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom ili ruskom) od najviše 200 riječi te popis od najviše sedam ključnih riječi (na hrvatskom jeziku i na jeziku sažetka). Radovi trebaju biti pisani standardnim hrvatskim književnim jezikom i moraju biti lektorirarni. Opseg radova, uključujući sažetak, bilješke, literaturu i grafičke priloge, ne smije prelaziti 32 kartice (kartica = 1800 znakova uključujući praznine između riječi).

Na prvoj stranici rukopisa valja navesti znanstveni stupanj, ime i prezime autora, zvanje ili čin; naziv, poštansku adresu, broj telefona i telefaksa ustanove u kojoj autor radi ili surađuje ili kućnu adresu te adresu elektronske pošte. Na istoj stranici autor treba navesti u kojoj organizaciji, ustanovi ili tvrtki radi i u kojem svojstvu te navesti novije objavljene radove (knjige ili članke).

Navođenje vrela i popisi literature

Navode iz djela drugih autora valja označiti u tekstu, a ne u bilješkama. Ako se navode tuđe ideje, podaci, rezultati, hipoteze i slično, a da se pritom ne citira doslovce, izvor se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora; ako je u popisu literature više autora istog prezimena, dodaje se i inicijal imena, npr. (Ogorec, 1994.) odnosno (T. N. Dupuy, 1994.). Ako su dva autora jednog djela, stavljaju se oba prezimena, npr. (Bešker i Kugler, 1992.). Ako su autora tri i/ili više, iza imena prvog autora stavlja se kratica «et al.», «et alii», a ostali se autori ne navode, npr. (Tetlock et al., 1991.). Ako je u popisu literature navedeno više radova istog autora koji su objavljeni iste godine, razlikuje ih se slovima (a, b, c itd.) koja dolaze iza oznake godine, npr. (Giddens, 1989b.). Ako se djela drugih autora citiraju doslovce, iza oznake godine izdanja stavlja se dvotočka i broj stranice, npr. (Clausewitz, 1989.:722). Ako se navode anonimna djela, uzimaju se iz naslova karakteristične riješi, obično prva ili prve dvije (u kosom pismu) i stavlja oznaka godine izdanja, npr. (Službovnik, 1992.:6) ili (Pravilo brigada, 1984.) ili se umjesto imena autora stavljaju tri zvjezdice, te zatim dodaje prva ili prve dvije rijeci iz naslova te godina, npr. (*** Obrednik, 1992.) ili (*** “Food Shortage”, 1994.).

Navodi i citati iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska namijenjenog općoj publici mogu se navoditi na dva načina. U slučaju da se navode vijesti, objavljeni dokumenti ili podaci, dakle tekstovi u kojima autorstvo nije naglašeno ili je nepoznato, kosim pismom navodi se naziv tiskovine i nadnevak izdanja, npr. (Vjesnik, 22.XI.1995.) ili (New York Times, 3.V.1991.). Ako se navode izrazito autorski članci i navode teze njihovih autora (npr. komentari, kolumne i sl.), podaci o izvoru stavljaju se u popis literature te se navode kao i ostali članci, npr. (Višnar, 1993.). Navodi s internetskih stranica označavaju se na jednak način kao i istovrsni radovi u tiskanim medijima.

Bilješke koje služe za dodatna pojašnjenja, komentare ili digresije, označavaju se u tekstu arapskim brojem, a navode se ispod crte na stranici na kojoj su označene (bilješke ispod crte, fusnote, footnotes).

Popis literature (bibliografija) sadrži sve radove koji se navode u tekstu i to poredane abecednim redom prema prezimenima autora (odnosno i prema imenima ako ima više autora istog prezimena). Radovi istog autora navode se kronološkim redom objavljivanja. Ako se navodi više djela istog autora objavljenih iste godine, valja ih razlikovati slovima iza oznake godine obljavljivanja (Weber 1918a, Weber 1918b itd.). Kosim pismom pišu se naslovi knjiga i nazivi časopisa odnosno periodičkih tiskovina, a naslovi članaka u periodici stavljaju se pod navodnike. Materijali s interneta odnosno internetske stranice navode se u popisu literature na jednak način kao i tiskana vrela (autor, godina, naslov) ali se tome dodaje internetska adresa («dostupno na URL http://…»), te ukoliko je moguće i nadnevak pristupa stranici.

Primjeri navođenja djela u popisu literature:

(a) Članak u časopisu:

Kaysen, Carl (1990) “Is War Obsolete?” International Security 14(4): 42-64. (Prvi broj iza naslova označava godište, broj u zagradama broj u okviru godišta, a brojevi nakon dvotočke stranice.)

(b) Članak u zborniku:

Fanuko, Nenad (1992) “Dediferencijacija i rat”. U: Čaldarović, Ognjen – Milan Mesić – Aleksandar Štulhofer (ur.): Sociologija i rat. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo. Str. 51-62.

(c) Knjiga:

Bauer, Ernest (1991) Sjaj i tragika hrvatskog oružja. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

(d) Anonimna djela (u popis literature uvrštavaju se abecednim redom prema prvoj riječi naslova ili, ako se označavaju s tri zvjezdice umjesto imena autora, na početku popisa):

Pravilo ručni raketni bacač 90mm M79. Zagreb: Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb. 1992.; ili:

*** (1994.) “Status of Public Health in Bosnia and Herzegovina, August – September 1993.” JAMA, The Journal of the American Medical Association, 271(12): 100-103.

(e) Materijali s internetskih stranica ili dostupni na internetskim stranicama:

Fernandez, Lilia (1999.) “The Rights of Refugees: One in Every 50 People Is Uprooted!” New World Outlook; rujan-listopad. Dostupno na URL http://gbgm-umc.org/nwo/99so/refugees.html (također i na URL http://gbgm-umc.org/nwo/).

Ostalo

Djela koja se recenziraju ili prikazuju, domaća i strana, u pravilu ne smiju biti starija od tri godine. Recenzije moraju sadržavati ime i prezime autora čije se djelo recenzira, potpuni naslov djela, mjesto i godinu izdanja, naziv izdavača, broj stranica kao i ostale relevantne podatke (npr. ime i prezime prevoditelja). Na kraju teksta recenzent recenziju potpisuje punim imenom i prezimenom.

Autorima se preporuča da se u uopćenim primjerima ravnopravno ili naizmjence služe zamjenicama «ona» i «on» odnosno rodno obilježenim nazivima («časnica – časnik»).

Kategorije radova

Izvorni znanstveni članak sadrži originalne teorijske ili praktične rezultate.

Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnih istraživanja odnosno istraživanja u tijeku čiji rezultati zbog svoje aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje.

Pregledni članak sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenog područja teorije, tehnologije ili primjene. Radovi iz ove kategorije su preglednog karaktera s kritičkim osvrtom i ocjenom. Navođena literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

Stručni clanak ne mora biti vezan uz originalna istraživanja, već sadrži doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja.

Izlaganje sa znanstvenog skupa je priopćenje podneseno na znanstvenom skupu i prezentirano u pisanom obliku.

Ostalo su svi ostali radovi (recenzije, prikazi, vijesti) ili radovi koji se ne mogu kategorizirati.

Autorska prava

Časopis Polemos autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Autori priloga objavljenih u Polemosu zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Pristankom na objavljivanje autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku.

* Ovaj tekst Naputka za autore s vodičem za objavljivanje te etičkim kodeksom objavljivanja je skraćena verzija Pravilnika o radu i organizaciji časopisa Polemos. Pravilnik počiva na načelima akademskog integriteta i sukladan je međunarodno prihvaćenim standardima etike objavljivanja poput Committee on Publication Ethics’s (COPE).